Življenjepis

Plavalno pot zaèel v Plavalnem Klubu Celulozar Krško

Rodil sem se 27.06.1983 v Novem mestu. V domaèem kraju v Krškem sem obiskoval osnovno šolo Jurij Dalmatin. Z vstopom v prvi razred osnovne šole se je v Plavalnem klubu Celulozar Krško zaèela tudi moja plavalna pot. Za plavanje sta me navdušila starša, oèe Andrej in mati Marija ter starejši brat Mitja, ki je bil vrsto let odlièni plavalec pri istem klubu. Prvo leto plavanja je bilo zgolj za zabavo in za spoznavanje osnovnih tehnik plavanja. Kasneje je plavanje in trening postajal že nekoliko bolj discipliniran. To se je zaèelo odražati na prvih tekmovanjih, kjer sem se že naslednje leto uvršèal med dobitnike diplom, kasneje tudi medalj. Z odrašèanjem sem na plavanje zaèel gledati bolj resno in zaèel trenirati dvakrat dnevno. Proti koncu osnovne šole, ko sem že imel nekaj vidnejših rezultatov, so postajal cilji vse višji. Ker je bilo potrebno veè treningov in odrekanja, sem šolanje nadaljeval v domaèem kraju. Vpisal sem se na Srednjo šolo Krško, smer elektrotehnik elektronik. Za to šolo sem se odloèil iz veè razlogov, v glavnem zaradi domaèega kraja in bližine bazena.

      Prve zavesljaje me je nauèil oèe

Trening oteževal dotrajan odprt letni 50-metrski bazen, v katerem smo trenirali tudi pozimi

Hkrati z vpisom v srednjo šolo sem naredil korak naprej tudi pri treningu in zaèel poleg treningov v vodi trenirati še v telovadnici in fitnesu. Takšen pristop je dal ustrezne rezultate, saj sem že na zaèetku srednje šole postal kategoriziran športnik državnega razreda in ga obdržal vse do danes. Šolske obveznosti so se mi s plavalnimi velikokrat prekrivale, zaradi èesar sem moral kakšen trening izpustiti ali nisem uspel trenirati dvakrat dnevno. To se je kasneje odražalo tudi na rezultatih. Dodatno oviro pri treningu je predstavljal dotrajan odprt 50-m letni bazen pri tovarni Vipap v Krškem. V jesenskem in zimskem èasu se je dogajalo, da v bazenu ni bilo vode oziroma je bila prehladna. Plavalci in plavalke Plavalnega kluba Celulozar smo v tem bazenu trenirali skozi celo leto, razen nekaj zelo mrzlih zimskih dni, ko smo trenirali v pokritem 16-m bazenu v Osnovni šoli v Leskovcu pri Krškem. Poleg vseh »ovir« mi je v teh letih z trdim in ustreznim naèinom dela vseeno uspelo obržati stik z najboljšimi v svoji starostni kategoriji, kar dokazujejo tudi moji rezultati.

  Moja prva zmaga na maratonu in prvi veèji uspeh s štafeto pod vodstvom trenerja Potoènika

Plavalno pot in študij nadaljujem pri Plavalnem klubu Koper

Po uspešno konèani srednji šoli so bili pri izbiri samega študija najbolj pomembni plavalni pogoji ter možnosti za uspešno nadaljevanje plavalne kariere, ker za to v Krškem ni bilo pravih pogojev. Zato sem si za nadaljevanje plavalne kariere in študij izbral mesto Koper in tamkajšnji plavalni klub, s katerim sedaj moj bivši plavalni klub Celulozar Krško že vrsto let zelo dobro sodeluje.

Pri izbiri so mi pomagali tudi starši in brat Mitja, s katerim študirava na isti fakulteti. Mitja, nekdanji odlièni plavalec in jugoslovanski rekorder pri mlajših kategorijah, je sedaj èlan rafting ekipe Gimpexa iz Straže, kjer prav tako dosega odliène rezultate.

V Plavalni klub Koper sem prestopil jeseni leta 2002, hkrati sem se tudi vpisal na Fakulteto za management v Kopru. Odloèitev o prestopu v drugi klub, po vseh težavah in preizkušnjah v zadnjih treh letih ter iskanju ustreznega okolja in pogojev za nadaljevanje kariere, ni bila težka. S tem prestopom sem dobil nove moèi na motivacijskem podroèju in ustrezne pogoje za delo.

   Na treningu v Kopru skupaj s takratnim trenerjem

Za kratek èas ponovno èlan Celulozarja in zaèetek sodelovanja z Nacetom Majcnom v Športnem društvu Delfin Ljubljana 

Leta 2005 sem nastopil za reprezentanco v daljinskem plavanju na petih tekmah v Španiji, Franciji, Sloveniji in Združenih arabskih Emiratih. S tem sem tudi zakljuèil triletno sodelovanje s koprskim plavalnim klubom, svojo pot pa sem nadaljeval v Celulozarju iz Krškega. Odšel sem tudi na študentsko izmenjavo v Nemèijo, kjer sem s plavanjem nadaljeval v tamkajšnjem kraju. Po prihodu iz Nemèije sem v letu 2006 v barvah Celulozarja uspešno nastopal na Absolutnem letnem odprtem državnem prvenstvu na Ravnah na Koroškem, še pred tem pa sem odlièno nastopil na Mednarodnem mitingu Zlati Medved na Hrvaškem. Poleg tega sem se udeležil tudi 6. tekem za Svetovni pokal v daljinskem plavanju. Za moj napredek in uspehe je predvsem zaslužen moj novi trener Nace Majcen, s katerim sem sodeloval že vse od odhoda v Nemèijo. Kot študent sem v tem letu prešel v absolventski staž, še vedno pa sem bil aktiven pri mladinskih organizacijah v Posavju kot èlan Sveta zavoda Mladinskega centra Krško in èlan nadzornega odbora Kluba posavskih študentov.

Ciljev je veliko

Cilji za prihodnost so nastopi za reprezentanco in udeležba na vseh veèjih mednarodnih tekmovanjih. Na vsaj enem si želim prejeti tudi medaljo. Trening pod vodstvom trenerja Naceta Majcna so zelo kakovostni in naravnani na moj cilj, edino kar bom potreboval bo bazen, kjer bom svoje cilje lahko tudi uresnièeval. Pri treningu sem visoko motiviran in preprièan, da bom ta cilj tudi dosegel.

  Moja družina (od leve proti desni) brat Mitja, mama Mira in oèe Andrej
Euromontaža d.o.o.

Tiskarna Grafit Krško

Terme èatež

Rok Kerin  - Facebook stran