Sreèno 2012

V letu 2012 vam želim zdravja, sreèe in osebnega zadovoljstva! O mojih ciljih in naèrtih sledi zapis v zaèetku januarja. Sreèno! Rok Kerin

 


  
objavljeno: 28.12.2011

Euromontaža d.o.o.

Tiskarna Grafit Krško

Terme èatež

Rok Kerin  - Facebook stran